Uitgevoerde Projecten

Stichting LOF en Europese subsidies

De Stichting Loopbaan & Opleidingsfonds (LOF) streeft ernaar het opleidingsniveau van de werkenden binnen haar sectoren te bevorderen en gemeenschappelijke scholingsactiviteiten met organisaties en bedrijven uit deze sectoren te realiseren. Hierbij wordt als doel gesteld dat er binnen de sectoren projecten gerealiseerd worden ter bevordering van de employability van zittend personeel en nieuwe toetreders tot de sectoren. Centraal staat de bevordering van een scholings- en opleidingsbeleid dat gericht is op een blijvende inzet van werkenden.

De Stichting LOF tracht bij de realisatie van deze activiteiten gebruik te kunnen maken van Europese subsidie. Het Europees Sociaal Fonds (ESF) is één van de vier Structuurfondsen van de Europese Unie. Het is een belangrijk financieringsmiddel voor het scheppen van nieuwe en betere banen en het ontwikkelen van kwalificerende competenties en vaardigheden van de beroepsbevolking. Met steun van het Europees Sociaal Fonds kunnen ook in Nederland belangrijke bijdragen worden geleverd aan een betere structurering van de arbeidsmarkt en een duurzame verbetering van de positie van werknemers hierop, zodat de behoeftes van de markt en het aanbod van het personeel beter bij elkaar aansluiten.

Een van de doelstellingen van het Europees Sociaal Fonds is het voorkomen van werkloosheid door scholing van werkenden. Hierbij gaat het om het scholen van werknemers met of zonder basisopleiding, of het opleiden van mbo-ers voor hogere functies, zodat hun functie beschikbaar komt voor lager opgeleiden. Centraal staat hier het scheppen van structurele mogelijkheden om werknemers in de gelegenheid te stellen startkwalificaties te behalen. O&O fondsen en gemeenten kunnen hiervoor subsidie aanvragen. 


Daarnaast streeft de Stichting LOF om middelen uit het Europees Globaliseringsfonds (EGF) in te kunnen zetten voor activiteiten die gericht zijn op werklozen.

Voor de sectoren Afbouw & Onderhoud, de sectoren Presentatie en Communicatie alsmede de Natuursteensector is de Stichting Loopbaan & Opleidingsfonds (LOF) te Waddinxveen door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid als bevoegde aanvrager in het kader van deze regeling aangewezen. Hierdoor is de Stichting Loopbaan & Opleidingsfonds (LOF) gelegitimeerd voor deze sectoren om middelen uit het Europees Sociaal Fonds aan te vragen en door dit fonds medegefinancierde projecten aan te sturen.

Uitgevoerde en lopende projecten:

Kwalificeringstrajecten 2004-2007 ESF
Starterstrajecten 2004-2007 ESF
Loopbaan en Employabiltyproject 2005-2007 ESF
Kwalificatie-impuls 2007-2008 ESF
Koers op Kwalificatie 2008-2009 ESF
Employabilityprogramma 2008-2009 ESF
Bedrijfstakrelevante scholing en Kwalificatietraject 2009-2010 ESF
Sectoraal Kwalificatiearrangement Afbouw en Onderhoud 2010-2011 ESF
Starterstrajecten - op weg naar lerend werken 2011-2012 ESF
Sectorale Kwalificatiemaatregel voor emplooibaarheid 2011-2012 ESF
Crisisprogramma - van werk naar werk 2011-2013 EGF
Pilots Duurzame Inzetbaarheid in de schildersbranche 2012-2013 ESF
Sectorplan ‘Aan het werk in de sectoren Schilderen & Onderhoud en Afbouw’ 2014-2016 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Benieuwd naar het type subsidies dat het LOF kan aanbieden? Lees hier meer over de verschillende subsidies en projecten van de afgelopen jaren.